Esperanto · English · Deutsch · Français · Nederlands · Informilaro · Ligiloj · Plan/o

Nederlands

Senlime
NOLIMES
Esperanto
Toerisme

B - D - NL

Territoire de Senlime

De vereniging "Senlime", esperantovereniging in de Euregio Maas-Rijn, heeft ten doel de bevordering van het onderlinge begrip tussen de volkeren - vooral in de Euregio Maas-Rijn - met behulp van de internationale taal esperanto. De esperantistische groepen uit Verviers, Aken en Maastricht streven naar een effectievere en intensievere samenwerking. Beetje bij beetje wordt de esperantistische Euregio opgebouwd.

 

De vereniging tracht dit doel de bereiken door het organiseren van activiteiten in de Euregio Maas-Rijn, waaronder begrepen Drielanden Ontmoetingen, het onderhouden van contacten met kranten, verenigingen en personen (al dan niet esperantisten), en meer in het algemeen al hetgeen voor de verspreiding van het esperanto bevorderlijk kan zijn.

 

Leden zijn zij die wonen in de Europese Unie en belangstelling hebben voor de Euregio Maas-Rijn. Ieder lid is jaarliks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Onder de leden is minstens één natuurlijk persoon uit België, één uit Duitsland en één uit Nederland.

 

De algemene vergaderingen worden gehouden ter gelegenheid van Drielanden Ontmoetingen.

 

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen en zal voor een/derde deel bestaan uit natuurlijke personen (secretaris, penningmeester,...) uit België, voor een/derde deel uit natuurlijke personen (secretaris, penningmeester,...) uit Duitsland en een/derde deel uit natuurlijke personen (...) uit Nederland.

 

Zetel : 5 rue Joseph Wauters, BE-4800 VERVIERS.

 

 

NOLIMES: NOrd-LIMburga Esperanto-Societo (BE-Peer):

http://users.skynet.be/sky53810/

 

MARNOLAND-GRUPO (NL-Wijlre).


 


Nuna: Hejma-Nederlands-Senlime

Posta: Esperanto

Suba: NOLIMES